Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика из сваког одељења у школи. То је саветодавни орган школе, који има следеће задатке:

  • предлаже представнике родитеља ученика за чланове  Школског одбора;
  • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
  • учествује у поступку предлагања изборних предмета;
  • разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља;
  • разматра услове за рад установе;
  • учествује у поступку прописивања мера и правила понашања у школи;
  • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, разматра извештај о реализацији;
  • одређује висину надокнаде за професоре за бригу о деци.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима школе. Чланови Савета родитеља за школску 2018/19. годину су:

Разред и одељење Представник у Савету родитеља

ПРВИ РАЗРЕД

I1 Јасна Чолић
I2 Верона Туруц

ДРУГИ РАЗРЕД

II1 Наташа Николић
II2 Славица Антић

ТРЕЋИ РАЗРЕД

III1 Љиљана Стојановић
III3 Слободан Миковић

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IV1 Наташа Мркшић
IV3 Јулијана Благојевић