Гимназија „Светозар Милетић“ Србобран

 

НАСТАВНИ ПЛАН
ред. број
I. ОБАВЕЗНИ
ПРВИ РАЗРЕД
ДРУГИ РАЗРЕД
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЧЕТВРВИ РАЗРЕД
УКУПНО
ПРЕДМЕТИ
разр. час наст.
разр. час наст.
разр. час наст.
разр. час наст.
разр. час наст.
недељно
годиш.
недељноo
годиш.
недељно
годиш.
недељно
годиш.
недељно
годиш.
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
1.
Српски језик и 
4
148
4
140
4
144
4
128
16
560
књижевност
2.
Први страни 
2
74
2
70
4
144
3
96
11
384
језик
3.
Други страни 
2
74
2
70
2
72
2
64
8
280
језик
4.
Латински језик
2
74
2
70
4
144
5.
Устав и права 
1
32
1
32
грађана
6.
Социологија
2
64
2
64
7.
Психологија
2
70
2
70
8.
Филозофија
2
72
3
96
5
168
9.
Историја
2
74
2
70
2
72
2
64
8
280
10.
Географија
2
74
2
70
2
72
6
216
11.
Биологија
2
74
2
70
2
72
2
64
8
280
12.
Математика
4
148
4
140
4
144
4
128
16
560
13.
Физика
2
74
2
70
3
108
2
64
9
316
14.
Хемија
2
74
2
70
2
72
2
64
8
280
15.
Рачунарство и 
2
2
74
74
60
1
36
30
1
32
30
3
1
105
157
информатика
16.
Музичка 
1
37
1
35
2
72
култура
17.
Ликовна
1
37
1
35
2
72
култура
18.
Физичко
2
74
2
70
2
72
2
64
8
280
васпитање
Укупно A:
29
1
1073
37
30
1050
60
30
1080
30
30
960
30
119
1
4163
157
Укупно A:
30
1110
30
1110
30
1110
30
990
120
4320

© 2007 Гимназија Светозар Милетић - Србобран