ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР је профил чијим избором ученици стичу знања и вештине у свим сегемнтима финансијско-рачуноводствесних послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствене евиденције, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата пословања,  састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна, упознавање са радом јавних предузећа, државних институцуија и осигуравајућих друштава. Овај посао захтева велику одговорност, јер се у рукама финансијског техничара налази сва финансијска конструкција једног предузећа.

Област: Економија

Подручје рада: Економија, право и администрација

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Трајање школовања: 4 године

СПИСАК СТУЧНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СМЕР ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

СПИСАК ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ - ОБАВЕЗНИ

Ученик се опредељује за један од два и може да мења.

Број часова изборне наставе, наставе верске наставе и грађанског васпитања у I, II, III и IV резреду износи по један час недељно.

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ

При реализацији часова вежби и наставе у блоку, одељење се дели на две групе из следећих предмета:

  • рачуноводсто,
  • пословна информатика,
  • савремена пословна коресподенција и
  • финансијско пословање.